Cele i zakres czasopisma

"Wychowanie w Rodzinie" to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

Idea powołania czasopisma o zasięgu ogólnopolskim a następnie międzynarodowym, które podejmowałoby szeroko rozumiane problemy rodziny w odniesieniu do przeszłości i współczesności powstała na początku 2010 roku w zakładzie Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Intencją pomysłodawców jest integrowanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych wokół tytułowego wychowania w rodzinie.
Przed czasopismem zostały postawione następujące cele:

  • publikowanie artykułów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych podejmujących problematykę rodziny, które wnoszą do nauki nowe treści i współcześnie proponują praktyczne rozwiązania,
  • traktowanie czasopisma jako trybuny dyskursu naukowego,
  • informowanie o prowadzonych w tym zakresie badaniach,
  • wymiana myśli historycznej i współczesnej na temat rodziny między ośrodkami polskimi i zagranicznymi,
  • tworzenie płaszczyzny dla recepcji myśli historycznej i dawnej praktyki dla współczesnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych odnoszących się do rodziny: jej wsparcia, pomocy, opieki,
  • porównanie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie wychowania w rodzinie w kontekście historycznym i współczesnym w różnych krajach,
  • promowanie osiągnięć polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie wychowania w rodzinie w środowisku polskich teoretyków i praktyków oraz na arenie międzynarodowej,
  • integracja środowisk naukowych i przedstawicieli praktyki w Polsce i za granicą.

Inicjatorkami przedsięwzięcia były prof. zw. dr hab. Stefania Walasek oraz dr Ewa Jurczyk-Romanowska. W pierwszym zespole tworzącym czasopismo znaleźli się ponadto dr hab. prof. UWr. Alicja Szerląg, dr Leszek Albański oraz mgr Stanisław Gola, reprezentujący dwa ośrodki akademickie: Uniwersytet Wrocławski oraz Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze. „Wychowanie w Rodzinie” po raz pierwszy ukazało się drukiem początkiem 2011r. W roku 2013 zostało wpisane na Listę B wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wynikiem 6 punktów. Wynik ten został utrzymany w kolejnym roku. Natomiast w roku 2015 czasopismo ponownie poddano ewaluacji ministerialnej, w wyniku której "Wychowanie w Rodzinie" uzyskało  10 punktów. Ponadto czasopismo jest indeksowane w wielu bazach repozytoryjnych (Index Copernicus, DOAJ, CEJSH, CEEOL, BazHum, POLindex, etc.).

W latach 2011 - 2015 publikacja kolejnych tomów czasopisma była owocem współpracy dwóch wspomnianych ośrodków naukowych. Od stycznia 2016 roku czasopismo afiliowane jest przy Zakładzie Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

"Wychowanie w Rodzinie" jest czasopismem Open Access, co oznacza, że cała treść jest objęta wolnym dostępem bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat przez użytkowników lub reprezentowane przez nich instytucje. Użytkownicy są uprawnieni do czytania, pobierania, kopiowania, rozpowszechniania, drukowania lub linkowania pełnych wersji tekstów artykułów bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody wydawcy lub autora. Uprawnienie to jest zgodne z deifinicją Open Access sformułowaną przez BOAI (Budapest Open Access Initiative) oraz polskim prawem autorskim. Artykuły publikowane są w oparciu o licencję CC-BY-SA 3.0 (Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0), wyrażającym się w wymogu każdorazowego podania nazwiska autora oraz miejsca pierwszej publikacji.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.