Procedura publikacji w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” wraz z procedurą recenzowania

Informacja na stronę i do komunikatu

 

W czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” publikowane są wyłącznie wcześniej nie rozpowszechnione artykuły naukowe, stanowiące oryginalne doniesienia badawcze (zorientowane zarówno w metodologii jakościowej, jak i ilościowej), a także metaanalizy. W czasopiśmie akceptowane są artykuły, dotyczące problematyki rodziny w ujęciu różnych dyscyplin naukowych. Wspólną płaszczyzną publikowanych utworów jest historyczny i współczesny kontekst szeroko pojmowanego wychowania w rodzinie.

 

W czasopiśmie nie są publikowane recenzje, sprawozdania, ani raporty nie mające charakteru naukowego.

 

Zgodnie z wytycznymi MEiN za publikację artykułu w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” otrzymuje się  40 punktów (pozycja 31263 Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism...).

 

Chcąc zapewnić najwyższą jakość publikacjom w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie”, a także w trosce o zachowanie ciągłości kolejnych numerów periodyku redakcja czasopisma zmieniła procedurę publikacji, dzieląc ją na dwa etapy: recenzencki i publikacyjny. Zmianie uległy również zasady finansowania, aktualnie czasopismo w dużej mierze jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Z uwagi na to wprowadzono dwuetapową opłatę:

- za recenzje artykułu – w wysokości 300 zł (100 EUR za teksty anglojęzyczne), z której finansowana jest procedura recenzji. Opłata ta nie warunkuje uzyskania pozytywnych recenzji. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku uzyskania recenzji negatywnej.

- za publikację artykułu – w wysokości 1250 zł (400 EUR dla tekstów anglojęzycznych). Opłatę tę uiszczają Autorzy artykułów, które uzyskały dwie pozytywne recenzje i zostają poddane dalszej procedurze publikacyjnej.   

 

Artykuły w czasopiśmie publikowane są w formule open access na licencji CC-BY-SA, co oznacza, że każdy Autor ma prawo umieszczać artykuł w internecie z zastrzeżeniem wskazania czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” jako miejsca pierwszej publikacji.

 

W celu zwiększenia wpływu na rozwój nauki artykułów publikowanych w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie”, zespół redakcyjny rozpowszechnia artykuły w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego, Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, w bazach czasopism: DOAJ, Index Copernicus, POLindex, CEEOL, BazHum, CEJSH, CEON, ARIANTA, ERIH plus, a także na portalach: Academia Edu, Reasearchgate oraz Googlebooks. Jednocześnie zespół redakcyjny czyni starania o włączenie czasopisma do kolejnych baz naukowych.

 

Czasopismo afiliowane jest przy Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a jego wydawcą jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, NIP 5471830063, REGON 385633764. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. zw. dr hab. Stefania Walasek. Aktualnie są prowadzone prace nad przedłużeniem dotychczasowej współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i czasopisma.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Uwaga! Z uwagi na trudności, związane z funkcjonowaniem w trakcie  pandemii COVID-19, wciąż mamy możliwość opublikowania tekstów naukowych wchodzących do ewaluacji w  okresie parametryzacyjnym 2017-2021. Autorów chcących skorzystać z tej możliwości prosimy o kontakt  redakcją czasopisma: wwr@uwr.edu.pl lub telefonicznie: +48 500 858 921.

 

 

 

 

Procedura recenzowania i publikacji w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie”

 

 

Etap pierwszy – procedura recenzowania

 

1. Nadesłanie przez Autora artykułu do wydawnictwa na adres wwr@uwr.edu.pl. Za datę nadesłania artykułu przyjmuje się dzień, w którym Autor przesłał całość Utworu obejmującą:

 • tekst właściwy Utworu w języku polskim lub angielskim,
 • tytuł,  streszczenie Utworu oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
 • bibliografię sporządzoną zgodnie z zasadami APA.

 

2. Podpisanie umowy wydawniczej (licencja cc-by-sa) i przesłanie jej na adres redakcji. Przesłanie umowy może nastąpić:

 • drogą pocztową (na adres: "Wychowanie w Rodzinie" Instytut Pedagogiki UWr. ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska)
 • lub drogą elektroniczną (na adres: wwr@uwr.edu.pl).

 

3. Zarejestrowanie artykułu. Artykuł przygotowany zgodnie z wskazaniami redakcyjnymi, opłacony i opatrzony umową wydawniczą zostaje następnie zarejestrowany i zanonimizowany. W takiej anonimowej postaci jest poddawany recenzji.

 

4. Uiszczenie opłaty za recenzję:

Po naniesieniu korekt wskazanych przez redaktora przyjmującego oraz przesłaniu umowy wydawniczej, Autor zostanie  zostanie poinformowany mailowo o zarejestrowaniu artykułu. Po zarejestrowaniu artykułu Autor zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za recenzję w wysokości:

 • dla tekstów w języku polskim - 300 PLN
 • dla tekstów w języku angielskim - 100 EUR.

Opłata wnoszona jest na konto Wydawcy.

Opłata za recenzję inicjuje dalsze prace redakcyjne nad tekstem nie warunkuje natomiast uzyskania pozytywnych recenzji.

 

5. Przekazanie artykułu do recenzji. Każdy zarejestrowany i zanonimizowany artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z zasadą double blind review. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji warunkuje dopuszczenie artykułu do dalszej procedury publikacyjnej. Recenzent nie może być w żaden sposób powiązany z autorem (być promotorem autora, współpracownikiem etc.).

 

6. Przekazanie Autorowi treści recenzji. Uzyskanie choć jednej negatywnej recenzji zamyka procedurę publikacyjną, a Autor zostaje poinformowany mailowo o odrzuceniu artykułu przez redakcję czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”. W przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji artykuł przechodzi do drugiego etapu procedury publikacyjnej, o czym Autor zostaje również poinformowany mailowo. W obu przypadkach Autorom przekazuje się treść recenzji w postaci zanonimizowanej.

 

 

 

Etap drugi – publikacja artykułu

 

 

 1. Uiszczenie opłaty publikacyjnej. Autor, którego artykuł uzyskał dwie pozytywne recenzje zobowiązany jest do uiszczenia opłaty publikacyjnej:
 • dla tekstów w języku polskim - 1250 PLN
 • dla tekstów w języku angielskim - 400 EUR.

Opłata wnoszona jest na konto Wydawcy.

Opłata publikacyjna warunkuje dalsze prace redakcyjne nad tekstem, w tym korektę tekstu w języku polskim, w języku angielskim, opracowanie i przygotowanie do druku grafik i wykresów, skład i łamanie tekstu, oprawę graficzną, przygotowanie publikacji do druku w postaci tradycyjnej i elektronicznej, wydruk egzemplarzy czasopisma, wysyłkę egzemplarzy autorskich.

 

2.  Korekta autorska tekstu. Autor, którego artykuł uzyskał dwie pozytywne recenzje, nanosi poprawki merytoryczne wskazane przez Recenzentów oraz poprawki techniczne i językowe wskazane przez Redaktorów językowych w terminie 1 miesiąca od uzyskania stosownych informacji. Każdy artykuł podlega kolejnym korektom:

 • merytorycznej – pod kątem zgodności naniesienia poprawek z wskazaniami określonymi przez Recenzentów, a przekazanymi autorom w zanonimizowanych recenzjach.
 • redakcyjnej – pod kątem językowym (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) – autor jest zobowiązany do uzgodnienia poprawek językowych z właściwym redaktorem.
 • technicznej – pod kątem prawidłowości sporządzenia przypisów i bibliografii zgodnie ze standardami APA.

W przypadku jeśli Autor nie nadeśle poprawek w terminie 1 miesiąca od uzyskania informacji Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia procedury redakcyjnej bez zwrotu opłaty publikacyjnej.

 

3. Akceptacja poprawionego tekstu przez Redaktora naczelnego lub Zastępcę Redaktora Naczelnego czasopisma. Dzień akceptacji naniesionych przez Autora poprawek uznaje się za datę przyjęcia artykułu do druku. Do kolejnych tomów artykuły są włączane zgodnie z kolejnością wpływu zredagowanego tekstu.

 

4. Opublikowanie artykułów w czasopiśmie "Wychowanie w Rodzinie". Publikacja następuje w dwóch wersjach: drukowanej o numerze ISSN 2082-9019, która jest wersją pierwotną, oraz w wersji elektronicznej o numerze ISSN 2300-5866. Wszystkie artykuły są opatrzone numerem DOI, archiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto artykuły umieszczane są w następujących bazach czasopism: DOAJ, Index Copernicus, POLindex, CEEOL, BazHum, CEJSH, CEON, ARIANTA, ERIH plus, a także na portalach: Academia Edu, Reasearchgate oraz Googlebooks. Zgodnie z licencją CC-BY-SA każdy Autor ma prawo zamieszczać artykuł opublikowany w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” w internecie z zastrzeżeniem wskazania czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”, jako miejsca pierwszej publikacji.

 

5. Wysyłka egzemplarzy autorskich. Po zakończeniu procedury publikacji każdy Autor otrzymuje egzemplarz autorski numeru czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”, który zostanie przesłany pocztą na wskazany przez Autora adres.

 

6. Zastrzeżenie zakończenia procedury publikacyjnej. W przypadku wykrycia plagiatu, nie dostarczenia wymaganych dokumentów, nie uiszczenia wymaganej opłaty, nie naniesienia korekt w wyznaczonym terminie, naruszenia praw autorskich osób trzecich -  artykuł nie będzie opublikowany.