Procedura publikacji w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” wraz z procedurą recenzowania

Procedura publikacji artykułu w czasopiśmie "Wychowanie w Rodzinie":

 

1. Nadesłanie przez Autora artykułu do Wydawnictwa. Za datę nadesłania artykułu przyjmuje się dzień, w którym Autor przesłał całość Utworu obejmującą:

  • tekst właściwy Utworu w języku polskim lub angielskim,
  • tytuł,  streszczenie Utworu oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
  • bibliografię.

2. Podpisanie umowy wydawniczej i przesłanie jej na adres redakcji. Przesłanie umowy może nastąpić:

  • drogą pocztową (na adres: "Wychowanie w Rodzinie" Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki UWr. ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska)
  • lub drogą elektroniczną (na adres: wwr@uwr.edu.pl).

3. Uiszczenie opłaty publikacyjnej:

  • dla tekstów w języku polskim: 300 PLN na konto złotówkowe (PLN): BZ WBK S.A. nr 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538, tytuł wpłaty 47 N Wychowanie w Rodzinie;
  • dla tekstów w języku angielskim: 100 EUR na konto walutowe (EUR) BZ WBK S.A. nr PL 42 1090 2398 0000 0001 1094 9075, tytuł wpłaty 47 N Family Upbringing.

W przypadku uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne" opłata publikacyjna stanowi część opłaty konferencyjnej, której wysokość jest ustalana każdorazowo przy organizacji konferencji.

Opłata publikacyjna inicjuje prace redakcyjne nad tekstem nie warunkuje natomiast uzyskania pozytywnych recenzji.

1. Przekazanie artykułu do recenzji. Każdy artykuł jest recenzowany prez dwóch niezależnych recenzentów. Zgodnie z zasadą double blind review. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji warunkuje dopuszczenie artykułu do dalszej procedury publikacyjnej.

2. Korekta autorska tekstu. Autor nanosi poprawki merytoryczne wskazane przez Recenzentów oraz poprawki techniczne i językowe wskazane przez Redaktorów językowych w terminie 1 miesiąca od uzyskania stosownych informacji.

3. Akceptacja poprawionego tekstu przez Redaktora naczelnego lub Zastępcę Redaktora Naczelnego czasopisma. Dzień akceptacji naniesionych przez Autora poprawek uznaje się za datę przyjęcia artykułu do druku.

4. Opublikowanie artykułów w czasopiśmie "Wychowanie w Rodzinie". Publikacja następuje w dwóch wersjach: drukowanej o numerze ISSN 2082-9019, która jest wersją pierwotną, oraz w wersji elektronicznej o numerze ISSN 2300-5866.

Wszystkie artykuły są archiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Polityka odstąpienia od umowy. W przypadku wykrycia plagiatu, nie dostarczenia wymaganych dokumentów lub nie dotrzymania innych procedur, artykuł nie będzie opublikowany.