WSKAZÓWKI EDYTORSKIE

Kompozycja tekstu

Standardy edytorskie APA

 

Luba Jakubowska

Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu

 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich,  Barta 5, 51-618 Wrocław

e-mail: luba.jakubowska@umed.wroc.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-0507-6595

 

ABSTRAKT

Wprowadzenie. Styl edytorski APA początkowo był używany do edytowania tekstów psychologicznych. Obecnie styl ten jest wymagany nie tylko w tekstach psychologicznych. Renomowane czasopisma z Listy Filadelfijskiej także ujednoliciły wymogi edytorskie korzystając z propozycji Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (Kowalski, 2017).  Malinowski (2015) uważa, że zmiany te będą miały coraz większy zakres.

Cel. Celem artykułu jest przedstawienie materiałów dotyczących stosowania stylu edytorskiego APA w tekstach naukowych

Materiały i metody. W pracy zastosowano następujące narzędzia: prezentacja multimedialne, wykład

Wyniki. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że styl APA jest najchętniej stosowany w czasopismach naukowych

Wnioski. Można dopisać też wnioski, a można nie dopisywać

 

Słowa kluczowe: APA, bibliografia, przypisy, edycja.

 

Styl edytorski APA początkowo był używany do edytowania tekstów psychologicznych. Obecnie styl ten jest wymagany nie tylko w tekstach psychologicznych. Renomowane czasopisma z Listy Filadelfijskiej także ujednoliciły wymogi edytorskie korzystając z propozycji Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (Przykładowski, 2017).  Wzorowski (2015) uważa, że zmiany te będą miały coraz większy zakres.

BIBLIOGRAFIA

Kowalski, A. (2017). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopsima, 2(3),  40-50.

Malinowski, M. (2015). Tytuł rozdziału. W: A. Książkowski (red.), Tytuł książki. Wrocław: Nazwa wydawnictwa.

 

 

Przygotowanie tekstu

 

 • Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word
 •  Czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt. Tytuł 14. pkt. pogrubiona. Śródtytuły -12 pkt. pogrubiona.
 • Marginesy: po 2,5 cm na górze, na dole oraz po lewej i prawej stronie kartki (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word)
 • Wyrównanie tekstu: wyjustowany
 • Interlinia tekstu- 1,5
 • Akapity wcięte (wielkość: jeden domyślny tabulator)
 • Ponumerowane strony (numeracja umieszczona w prawym górnym
 • rogu strony)
 • Wyłączona opcja dzielenia wyrazów
 • Tabele i wykresy wraz z tytułami umieszczone są w tekście, do każdej tabeli autor powinien się odnieść w tekście, omówić. Pod każdą tabelą powinno być źródło. Jeśli jest własnym opracowanie autora, to powinno być to także zaznaczone.

 

Stosowanie kursywy:

 • W przytaczaniu tytułów: książek, rozdziałów książek, czasopism, artykułów, tekstów ze stron internetowych, filmów, nagrań wideo, programów TV oraz mikrofilmów,
 • W bibliografii: tytuły w tekstach zasadniczych, tytuły czasopism
 • Terminy obcojęzyczne

 

Inne wyróżnienia w tekście

NIE podkreślamy, NIE pogrubiamy

„Wyliczanki”

 • Nie numerujemy
 • Dla wyróżnienia stosujemy myślniki tak jak w tym przykładzie
 • Po wyliczance robimy przerwę, przed nie

 

Cudzysłów, myślnik, dywiz.

 • cudzysłów ostrokątny «...»
 • podwójny cudzysłów apostrofowy „...”.  Używamy cudzysłowu apostrofowego, wyjątkiem jest cytat w cytacie, wtedy ten w środku wyróżniamy ostrokątnym.

Przykład: Kowalski (2015) uważa,  że „cytat «cytat w cytacie» cytat”.

 • Myślnik – jest to długa kreska za pomocą której oznaczamy pauzę w zdaniu. Przykład: Standardy APA – reguły edytowania tekstu
 • Dywiz-krótka kreska za pomocą której łączymy słowa. Przykład: Czarno-biały

 

 

Przypisy

Za pierwszym razem powołując się na autora w tekście podajemy pełne imię autora i nazwisko, każdy kolejny raz inicjał imienia i nazwisko. W poniższej tabeli zostały przedstawione przykłady odwołań w tekście uwzględniające liczbę autorów.

 • Przypisy dajemy w tekście! Na dole są tylko przypisy informujące o prawach autorskich oraz ewentualne przypisy wyjaśniające, uzupełniające, które należy ograniczyć do minimum! 
 • Kompozycja przypisu: (Autor, rok, strona).  Stronę podajemy wówczas, gdy przytaczamy dosłowny cytat. w przypadku parafrazy nr stron nie podajemy.

 

Tabela 1

Wzór przypisów ze względu na liczbę autorów.

Liczba i typ

autorów pracy

Pierwszy odsyłacz w tekście

Kolejne odsyłacze w tekście

Pierwszy odsyłacz w tekście w nawiasie

Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie

Jeden autor

Jan Kowalski (2017)

J. Kowalski (2017)

(Kowalski, 2017)

(Kowalski, 2017)

Dwóch autorów

Jan Kowalski i Józef Malinowski (2017)

J. Kowalski i J. Malinowski (2017)

(Kowalski, Malinowski, 2017)

(Kowalski, Malinowski, 2017)

Trzech do pięciu autorów

Jan Kowalski, Józef Malinowski i Olaf Baszyński (2017)

J. Kowalski i in. (2017)

(Kowalski, Malinowski, Baszyński, 2017)

(Kowalski i in., 2017)

Sześciu i więcej autorów

Jan Kowalski i in. (2017)

J. Kowalski i in. (2017)

(Kowalski i in. (2017

(Kowalski i in. (2017

Źródło: Opracowano na podstawie: (Harasimczuk, Cieciuch, 2013)

 

Przypisy  uwagi:

Ten sam autor, różne lata: (Kowalki, 2015, 2016)

Różne pozycje oddzielamy od siebie średnikiem np. (Kowalski, 2016; Malinowski, 2015)

 

 

BIBLIOGRAFIA

 • Nie numerujemy
 • Nie dzielimy na netografię,  bibliografię filmografię etc.
 • Dwóch autorów ten sam rok:

Kowalski, A (2016a.)………….

Kowalski, A (2016b.)………….

 

Książka:

Kowalski, A. (2016). Tytuł książki. Wrocław: Wydawnictwo.

Rozdział w książce:       

Malinowski, B. (2016). Tytuł rozdziału. W:  B. Nowak (red.), Tytuł książki (ss. 20-39). Wrocław: Wydawnictwo.

Artykuł w czasopiśmie:

Mrówkowski, O. (2016). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, 5 (3), 50-72.

Artykuł z strony internetowej

Dębowski, R. (2016). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.

UWAGA: nie dajemy samych linków. Zawsze staramy się wykorzystać maksymalnie informacji ile jest- jeśli nie ma daty, to datę dostępu, jeśli ni ma tytułu artykułu to kursywą nazwa wątku, strony etc.

Artykuł z nr. DOI

Sosnowski, A., Dębowski, U. G. (2017). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, 24, 28-35. DOI: xxxxx.

 

Literatura w j. obcym

Tytuły w języku innym niż polskim powinny być tłumaczone i podane obok oryginału w kwadratowym nawiasie.

Smith, J. (2017). English title [Tytuł angielski]. London: Publisher

UWAGA! Tytuły zapisane w innym alfabecie niż łaciński powinny być poddane transliteracji.

Tytuł : „Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина” powinno się zapisać tak:

 

Nabokov, V. (1999). Kommentarii k ‘Evgeniiu Oneginu’ Aleksandra Pushkina [Komentarz do „Eugeniusza Onegina” Aleksandra Puszkina]. Moskwa: NPK.

 

Z programu do transliteracji można skorzystać tu: https://www.ushuaia.pl/transliterate/

 

ROBIENIE PRZYPISÓW W WORDZIE

Poniżej przedstawiamy jak można zarządzać przypisami i bibliografią pisząc artykuł. Słowa napisane wielkimi literami oznaczają nazwy okienek, w które trzeba wchodzić.

 1. ODWOŁANIA à
 2. STYLà APA
 3.  ZARZĄDZAJ ŹRÓDŁAMI à
 4.  (Bieżąca lista) NOWEà

Zaznaczamy w prawym roku JĘZYKà polski

 1. TYP ŹRÓDŁA wybieramy rodzaj pozycji bibliograficznej (kiszka, artykuł itp.)
 2. Wpisujemy imię i nazwisko autora oraz pozostałe dane.
 3.  Jeśli autorów jest więcej niż jeden to wpisujemy kolejnego autora po średniku albo używamy opcji

EDYTUJà po czym wpisujemy imię i nazwisko pierwszego autora następnie DODAJà, i wpisujemy kolejnego autora, po zakończeniu opcja OKà

 

 1. Zamykamy okno i możemy wstawić wpisany przypis  ponownie wchodząc w ODWOŁANIAà WSTAW CYTATà.

Na koniec (kiedy wszystkie przypisy są dodane) w ten sam sposób wstawiamy bibliografię. Wchodzimy w  ODWOŁANIAà BIBLIOGRAFIAà

 

Tabele i rysunki

W tabelach nie dajemy krawędzi poprzecznych ani wewnętrznych krawędzi poziomych. Wyjątkiem jest oddzielnie linią poziomą nazw pozycji, albo wyników podsumowujących. Przykłady tabela 1, oraz poniżej przedstawiona tabela 2. Słowo „Tabela” i „Rysunek” piszemy bez skrótów. „Rysunek” odnosi się także do obrazów, wykresów etc. W odróżnieniu od tabeli, nazwa rysunku jest  pod nim.

Tabela 2

Obszary testowanego modelu (N = 542)

Model

df

c2

c2/df

RM

GF

AG

CF

6-stopniowy model

89

296.16

3.33

.066

.94

.90

.94

5-stopniowy model

94

414.13

4.41

.079

.91

.87

.91

4-stopniowy model

98

1540.50

15.72

.165

.65

.51

.61

Adnotacja:  MP-Model pierwszy; MD- Model drugi; MT- model trzeci; MCZ- Model Czwarty. Wyniki pochodzą z autoreplikacji badań.

Źródło: Badania własne Autora.

 

 

Rysunek. 1. Dane przedstawiające liczby z ostatnich trzech lat. Źródło: Wyniki badań własnych.