Zaproszenie do udziału w Konferencji

 

Rodzina stanowi dla człowieka zarazem naturalne środowisko wychowania, centrum życia jak i źródło, z którego czerpie wartości i postawy. Nie sposób ani przecenić znaczenia rodziny, ani też pominąć w dys-kursie naukowym przemian, jakim podlega. Na temat rodziny wiele już powiedziano w literaturze nau-kowej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, także dlatego, że od setek lat była i nadal jest najważniejszą komórką społeczną i punktem odniesienia kolejnych generacji. W dynamice przeobrażeń nieustannie dos-tosowuje się do nowych warunków. Literacko ujmując, mimo że targana jest wichrami historii, kultury, ekonomii, to wciąż trwa, transformując się i pozwalając dorastać następnym pokoleniom. Dlatego też jest nieustająco źródłem inspiracji naukowych i przedmiotem zainteresowania badaczy, reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

 

Proponowany podtytuł konferencji jedynie sugeruje pewne ramy czasowe. Rok 1918 przyniósł zakończenie Pierwszej Wojny Światowej, które objęło swoimi skutkami cały glob. Dla Polski data ta jest szczególnie ważna, wtedy bowiem Polacy odzyskali niepodległość po ponad stuletnim okresie niewoli. Był to ważny rok dla wszystkich rodzin, miał bowiem zweryfikować, czy wychowanie kolejnych pokoleń nieistniejącego na mapie Europy państwa, przyniosło gotowość do życia w wolności, suwerenności. A także postawiło obywateli przed niespotykanymi dotąd wyzwaniami: ustanowieniem nowego porządku praw-nego, stworzeniem podwalin współczesnej i nowoczesnej gospodarki i adaptacji do nowej perspektywy społecznej. W roku 2018 Polska świętować będzie setną rocznicę odzyskania niepodległości - w jaki sposób w ciągu tego niezwykle dynamicznego stulecia przeobrażały się funkcje rodziny? Z jakim doświadczeniem wchodzi ona w kolejne stulecie wolnego państwa?

 

Doświadczenia Polski stanowią o wyjątkowości roku 2018, jednakże dynamika mijającego stule-cia odcisnęła ślad na niemal każdym państwie świata. W jaki sposób przeobrażały się funkcje rodziny w Europie, na świecie? Jaki jest obraz współczesnej rodziny? Jakim zmianom podlegał autorytet rodziców w wychowaniu dzieci? Jakie były i są relacje rodzina-szkoła w procesie wychowania? W jakim zakresie organizacje, stowarzyszenia działały (działają) na rzecz rodziny? W jaki sposób zmieniały się systemowe i legislacyjne uwarunkowania funkcjonowania rodzin?

Organizatorzy V już Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wychowanie w Rodzinie. Kon-teksty historyczne i współczesne” zapraszają przedstawicieli świata nauki i praktyków, którym bliska jest ta problematyka, do dyskusji. Uczestnicy konferencji swój głos w dyskursie zaprezentować będą mogli w kolejnych numerach czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” - ISSN: 2082-9019, eISSN: 2300-5866, wersja elektroniczna dostępna na stronie: www.wwr.uni.wroc.pl. Czasopismo znajduje się na liście B MNiSW z wynikiem 10 punktów, a także jest indeksowane w szeregu baz czasopism. Organizatorzy planują również wydać Księgę Abstraktów wystąpień konferencyjnych.

Podczas sesji plenarnej organizatorzy zapewniają tłumaczenie polsko-angielskie. Sesje tematyczne będą toczyć się w języku polskim lub angielskim w zależności od preferencji językowych uczestników. Organi-zatorzy przewidują również możliwość zorganizowania sekcji rosyjskojęzycznej w przypadku co najmniej 12 referentów preferujących ten język. W tym roku planujemy również bezpośrednią transmisję obrad kon-ferencji w internecie.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto or-ganizatora. Opłata konferencyjna w wysokości 650 zł wnoszona jest przez wszystkich uczestników. Or-ganizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, bufet kawowy podczas obrad, lunch, uroczystą kolację, a przede wszystkim wydanie drukiem pozytywnie zrecenzowanych (zgodnie z zasadą double blind review) artykułów w kolejnych tomach czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”. Organizator nie zapewnia noclegów, jednakże przy rezerwacji do dnia 1 marca 2018 r., noclegów w Hotelu Kryształ oraz w Hotelu Agat w Szklar-skiej Porębie, uczestnikom konferencji przysługuje zniżka.